Home » D Jiny Francie: Napoleon Bonaparte, Seznam Premi R Francie, Francouzsko-Nizozemsk V Lka, Norman , Prav K Francie, Sjednocen N Mecka by Source Wikipedia
D Jiny Francie: Napoleon Bonaparte, Seznam Premi R Francie, Francouzsko-Nizozemsk V Lka, Norman , Prav K Francie, Sjednocen N Mecka Source Wikipedia

D Jiny Francie: Napoleon Bonaparte, Seznam Premi R Francie, Francouzsko-Nizozemsk V Lka, Norman , Prav K Francie, Sjednocen N Mecka

Source Wikipedia

Published August 6th 2011
ISBN : 9781232826750
Paperback
52 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 51. Kapitoly: Napoleon Bonaparte, Seznam premi r? Francie, Francouzsko-nizozemsk v lka, Norman, Prav?k Francie, Sjednocen N?mecka, Berl nsk krize, Af ra lodi Lidice, Dampierrov, M stn pr vo v Alsasku-Lotrinsku, Jind?ich,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 51. Kapitoly: Napoleon Bonaparte, Seznam premi r? Francie, Francouzsko-nizozemsk v lka, Norman, Prav?k Francie, Sjednocen N?mecka, Berl nsk krize, Af ra lodi Lidice, Dampierrov, M stn pr vo v Alsasku-Lotrinsku, Jind?ich, hrab? z Chambord, Pyrenejsk m r, Charles-Joseph de Flahaut, Andr Maginot, Anjouovci, Pa sk m rov smlouva, Legitimist, Liga pro lidsk pr va, Francouzsk frank, enevsk konference, Saigonsk smlouvy, Nerovn smlouvy, Tripartismus, Hrob nezn m ho voj na, ?echoslov ci v cizineck legii b?hem v lky v Indo n?, Barcelonsk dynastie, Gener ln stavy, Jeu de paume, Obl h n Bonnu, Francouzsk korunova?n klenoty, Flandersk hrabstv, Galikanismus, Harkiov, Senegal t st?elci, Centr ln konzisto?. V atek: Napoleon I. Bonaparte (1769 - 1821) byl francouzsk vojev?dce a st tn k, c sa? v letech 1804 - 1814 a 1815. Narodil se na Korsice do rodiny nep li z mo n ho p slu n ka ednick lechty. V dev ti letech jej otec odvezl do Francie, kde jako stipendista studoval v m stn ch vojensk ch kol ch. Po smrti otce, ve sv ch 16 letech, p?evzal starost o rodinu, p?eru il studia a vstoupil jako podporu k do arm dy. Vzestup jeho kari ry nastal ve chv li, kdy se jako d?lost?eleck d?stojn k zaslou il o dobyt pevnosti Toulon (1793) a byl pov en do hodnosti brig dn ho gener la. V roce 1795 v pa sk ch ulic ch sp n? potla?il royalistick povst n, stal se divizn m gener lem a p?evzal velen nad arm dami vnit?n a pa sk oblasti. N sleduj c ho roku byl na n vrh Lazare Carnota jako hlavn opora Direktoria vysl n do v lky s Rakouskem a pov en velen m nad francouzskou arm dou v It lii. Zde se chopil nab zen p le itosti, vyu il revolu?n ho nad en voj k? a ?adou v t?zstv p?inutil rakousk dv?r po dat o m r. V roce 1799, po nep li vyda?en vojensk kampani v Egypt?, se Napoleon zapletl do politick ho p?evratu, kter m?l omezit moc dvou z konod rn ch sn?moven ve prosp?ch mnohem siln?j v konn moci a stal se ?eln m...